V histórii boli mosty vždy dôležitými a cennými stavbami. Zo svojej podstaty sa mosty stavajú v rôznych oblastiach, kde sú topografia, terénne podmienky alebo iné existujúce stavby a zástavba nevhodné na výstavbu bežných ciest, dialníc alebo železníc. Preto sa mosty nachádzajú v najnáročnejších, exponovaných prostrediach.

Moderné mosty postavené zo železobetónu alebo ocele často vyžadujú životnosť viac ako 100 rokov. Nedávne prieskumy v Európe a Severnej Amerike ukázali, že väčšina existujúcich mostov už vykazuje značný stupeň degradácie. Mnohé z nich preto potrebujú zásadnú a často naliehavú opravu a rekonštrukciu.

Systémy a Knowhow

Wroclaw Bridge in Poland

Spoločnosť Sika poskytuje plnú podporu majiteľom mostov, architektom, inžinierom a dodávateľom s potrebným technickým poradenstvom a pomocou na zabezpečenie úspešného projektu. Najmä pri projektoch rekonštrukcie to zahŕňa pomoc počas celého procesu, od počiatočného prieskumu a posúdenia, diagnostiky príčin, písania špecifikácií, vypracovania detailov, metodických vyhlásení, kontroly kvality na mieste a pomoci pri praktickom použití. V prípade novej výstavby môže spoločnosť Sika ponúknuť podporu pri navrhovaní konštrukcií pre dlhú životnosť. Odborné znalosti spoločnosti Sika môžu významne prispieť k minimalizácii celkových nákladov na projekt počas celého definovaného životného cyklu.
Spoločnosť Sika dnes poskytuje kompletný sortiment inovatívnych výrobkov a systémov špeciálne navrhnutých na riešenie všetkých náročných požiadaviek pri rôznych projektoch mostov kdekoľvek na svete.

Prímesi do betónu
Systémy vodotesných spojov
Tekuté hydroizolačné membrány
Systémy na opravu betónu
Inhibítory korózie
Systémy dodatočného zosilovania/predpínania

Namáhanie na mostoch

Bridge Icon - Sika Solution
Prenikanie vody

Voda môže prirodzene prenikať cez kapilárne pórové štruktúry železobetónu. V oblastiach so skarbonatovaným betónom alebo tam, kde je na povrchu oceľových výstužných prútov vysoký obsah chloridov, môže na povrchu vzniknúť korózia výstuže, trhliny alebo odlupovanie.

Bridge Icon - Sika Solution
Dynamické a statické zaťaženie

Preťaženie spôsobené rastúcim dopravným zaťažením, nevhodným návrhom, poškodením konštrukcie, napäťovým/únavovým zlyhaním, účinkami zemetrasenia alebo akýmkoľvek iným mechanickým vplyvom, napríklad nárazom vozidla, môže presiahnuť alebo znížiť nosnosť konštrukcie.

Bridge Icon - Sika Solution
Teplotné zmeny

Mosty sú svojou povahou a umiestnením vystavené veľkým teplotným rozdielom medzi dennými a nočnými/zimnými a letnými podmienkami alebo medzi rôznymi stranami alebo povrchmi konštrukcie. Tieto časté cykly vedú k tepelnému namáhaniu a pohybom v betónovej konštrukcii, ktoré môžu mať za následok aj vznik trhlín

Airport car park graphic
Oxid uhličitý

Oxid uhličitý (CO²) reaguje s hydroxidom vápenatým (Ca(OH)²) v pórovej kvapaline cementovej matrice betónových konštrukcií a usadzuje sa ako uhličitan vápenatý (CaCO³). Tento proces známy ako karbonatizácia znižuje ochranu zabudovanej oceľovej výstuže, keď sa dostane až k výstužným prútom.

Bridge Icon - Sika Solution
Vnikanie chloridov

Chloridy pochádzajú z rozmarovacích solí  používaných v zime alebo zo slanej vody v morskom prostredí. Môžu prenikať do betónovej konštrukcie a keď sa dostanú k výstužným prútom, môžu lokálne zničiť pasivačný film a spôsobiť rýchlu bodovú koróziu.

Bridge Icon - Sika Solution
Zmrazovací a rozmrazovací cyklus

Proces zmrazovania a rozmrazovania vytvára v betónovej matrici napätia v dôsledku rozpínania voľnej vody v kapilárnych póroch počas mrazu; to môže mať za následok tvorbu vodného kameňa na povrchu nekvalitného betónu. Toto pôsobenie výrazne urýchľuje aj prítomnosť chloridov vo vode.

Bridge Icon - Sika Solution
Povrchová erózia / abrázia

Betónové prvky ponorené vo vode, ako sú mostné piliere alebo stĺpy, sú neustále vystavené erózii a abrázii svojho povrchu. K poškodeniu dochádza pôsobením rýchlo prúdiacej vody a častíc piesku alebo iných pevných materiálov vo vode.

Bridge Icon - Sika Solution
Poškodenie ohňom

Požiar spôsobený napríklad dopravnou nehodou môže mať za následok zníženie nosnosti ktoréhokoľvek z betónových prvkov vrátane stĺpov, mostných dosiek alebo prefabrikovaných segmentov atď.

Čo spôsobuje poškodenie a znehodnotenie mostov?

Druh poškodenia   Príčina
Korózia oceľovej výstuže  
 • Vnikanie chloridov
 • Karbonatizovaný betón
 • Bludný elektrický prúd
Korózia oceľovej konštrukcie  
 • Nevhodné nátery na oceľ
 • Pôsobenie chloridov
 • Vnikanie vody
Korózia mostovky (železobetón alebo oceľová doska)  
 • Poškodená alebo nedostatočná hydroizolácia
 • Vnikanie chloridov
 • Vnikanie vody
Výkvety  
 • Vnikanie vody
Odlupovanie betónu  
 • Korózia nosnej výstuže
 • Zmrazovanie/rozmrazovanie
 • Náraz
Konštrukčné trhliny  
 • Preťaženie
 • Pohyb konštrukcie/vibrácie
 • Vplyv zemetrasenia
Nekonštrukčné trhliny  
 • Zmrašťovanie
 • Tepelná rozťažnosť
 • Alkalická reakcia kameniva
Drolenie betónového povrchu  
 • Erózia
 • Abrázia
 • Expanzia solí
 • Pôsobenie mrazu a rozmrazovania

Riešenia pre mosty a diaľnice

1. Technológia betónu

Betónové konštrukcie, ako sú mosty, môžu byť vystavené širokému spektru síl a napätí, počnúc vnútornými mechanickými napätiami vyplývajúcimi z typu konštrukcie a končiac rôznymi vonkajšími vplyvmi. Enormné namáhanie betónu zahŕňajú také faktory, ako sú extrémne horúce alebo studené teplotné podmienky a výkyvy, agresívna voda alebo chemikálie, neustále valivé, obrusujúce alebo pulzujúce namáhanie povrchov, alebo dokonca v extrémnych prípadoch aj vplyv požiaru. Preto je na výstavbu alebo opravu mosta potrebný vysoko odolný betón.

Vývoj a výroba inovatívnych návrhov betónových zmesí s použitím špeciálnych prímesí je hlavnou činnosťou spoločnosti Sika od roku 1910. Naše technológie a vysokokvalitné výrobky sa počas tohto storočia skúseností neustále vyvíjali. Spoločnosť Sika poskytuje najkomplexnejší sortiment technológií a produktov prímesí na efektívnu produkciu vysoko odolného betónu.

Vysoko odolný betón

Zvýšenie trvanlivosti betónu použitím:

SikaControl® SRA na minimalizáciu zmršťovania betónu

SikaControl® AER na zvýšenie odolnosti proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu

SikaFume® silica fume na zvýšenie hustoty

Sika® FerroGard® inhibítor korózie na prevenciu korózie oceľovej výstuže

Sika® Antisol® na riadené vytvrdzovanie betónu pre výrazné zvýšenie trvanlivosti

SikaFiber® na zvýšenie priťažnosti, pevnosti v ťahu a odolnosti betónu proti odlupovaniu pri vysokých teplotách

Betón s vysokou počiatočnou pevnosťou

High early strength concrete for reduced closure times is achieved by:

Vysoký stupeň redukcie vody a plastifikácie s technológiami  Sika® ViscoCrete®SikaPlast®, ktoré zabezpečujú lepší nárast pevnosti a presne riadenú spracovateľnosť betónu.

Zrýchlenie tuhnutia alebo urýchlenie hydratačného procesu pomocou technológie SikaRapid®.

Samozhutňujúci sa betón

Liatie betónu s maximálnou tekutosťou na určitý čas bez potreby vibrovania získate pridaním:

Technológia Sika® ViscoCrete® a Sika ViscoFlow® pre vysoko tekutý a ľahko spracovateľný betón s optimalizovaným využitím surovín, založená na silnej redukcii vody s predĺženým časom spracovateľnosti.

Sika® Stabilizer VMA pre lepšiu stabilitu samozhutňujúceho sa betónu aj pri použití menej kvalitného kameniva

SikaFume® na zabezpečenie zvýšenej hustoty a trvanlivosti betónovej zmesi so zvýšením stability čerstvého betónu.

Bezpečné spojenie nového a existujúceho betónu

Dvojkomponentné, konštrukčné epoxidové lepidlo Sikadur®-32+ na zabezpečenie dokonalého spojenia nového betónu k jestvujúcemu vytvrdnutému betónu.

2. Oprava betónu

Oprava poškodeného betónu je jednou zo základných požiadaviek pri údržbe betónových mostov. Lokálne výtlky alebo celoplošné odlupovanie betónových povrchov sa musí opraviť pomocou odolných materiálov na opravu betónu. Zdravý a správne opravený betónový podklad je tiež základnou požiadavkou na použitie akýchkoľvek ďalších hydroizolačných, ochranných alebo spevňovacích systémov.

Spoločnosť Sika ponúka rozsiahly sortiment dôkladne testovaných a osvedčených opravných materiálov a systémov založených na rôznych technológiách pre každú špecifickú požiadavku a situáciu. Patria sem podkladné nátery -adhézny mostík a nátery na ochranu proti korózii, ručne a strojovo aplikované opravné malty vhodné na zvislé aplikácie a aplikácie nad hlavou, polotekuté malty na efektívne opravy mostoviek a kombinované malty na vyrovnávanie a ochranu povrchu, ktoré nevyžadujú ďalšie ochranné úpravy (technológia EpoCem®).

Horizontálne opravy

Tenkovrstvový systém opravy mostných dosiek:

Adhézny mostík na veľkoplošné opravy (pokiaľ je potrebné): SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Polotekuté opravné malty na opravy veľkých plôch: Sika MonoTop®-452 

Tixotropné opravné malty na lokálne opravy: Sika MonoTop®-412 N, Sika MonoTop®-4012 produkty

Samonivelizačné, epoxidom modifikované, cementové vyrovnávacie malty: Sikafloor®-81/-82 EpoCem®
 

Vertikálne opravy

Systém na opravu nosného betónu pre stĺpy a nosníky:

Adhézny mostík a ochrana výstuže (ak je potrebné): Sika MonoTop®- 2001 Bond & Protect alebo SikaTop®Armatec-110 EpoCem®

Ručné alebo mokré strojové striekanie opravných mált: Sika MonoTop®-412 N, Sika MonoTop® - 2002 Unversal, Sika MonoTop®-4012 produkty

Malty na vyrovnávanie a zarovnávanie povrchu: Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop® - 2003 Finish.

Opravné práce nad hlavou

Systémy na opravu konštrukčného betónu pre podhľady a iné povrchy vystavené dynamickému zaťaženiu:

Adhézny mostík a ochrana výstuže: SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®, Sika MonoTop® - 2001 Bond & Protect

Ručne alebo strojne aplikované malty: Sika MonoTop®-412 NSika MonoTop® - 2002 Unversal, Sika MonoTop®-4012 produkty

Vyrovnávacia malta: Sika MonoTop®-723 N, Sika MonoTop® - 2003 Finish

Produkty testované na aplikáciu pri dynamickom zaťažení

SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® , Sika MonoTop®-4012 a Sika MonoTop®-412 N spĺňajú požiadavky nemeckej normy ZTV-SIB, TL BE-PCC, 1999. 

Man repairing concrete bridge with Sika repair mortar

3. Zosilovanie nosných konštrukcií

Ak sa zníži únosnosť existujúcej oceľovej výstuže v dôsledku korózie, ak sa zvýši dopravné zaťaženie alebo ak je potrebné zlepšiť konštrukčný návrh alebo seizmickú odolnosť, potom sa musia železobetónové mosty zosilniť.

Spoločnosť Sika sa podieľa na spevňovaní konštrukcií od vývoja technológie v 60. rokoch 20. storočia s použitím lepených oceľových lamiel. Od roku 1991 je spoločnosť Sika priekopníkom aj vo vývoji systémov na spevňovanie konštrukcií na báze polymérov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP). Spoločnosť Sika ako líder v oblasti spevňovania všetkých typov železobetónových konštrukcií poskytuje celý rad plne testovaných a schválených spevňovacích systémov.

Zosilnenie v šmyku

Spevňovacie systémy na zosilnenie nosníkov a stĺpov v šmyku pozostávajúce z konštrukčných epoxidových lepidiel Sikadur® a:

Prefabrikovaných uholníkov v tvare L – Sika CarboShear L určených na použitie na obdĺžnikových prierezoch T-nosníkov.

SikaWrap® tkaninový spevňovací systém na báze jednosmerných uhlíkových vlákien na použitie na nosníkoch, stĺpoch a spojoch nosníka so stĺpom

Zosilnenie v ohybe

Konštrukčné zosilovanie na spevnenie ohybové spevnenie mostoviek, nosníkov a priehradových nosníkov pozostávajúce zo štrukturálnych epoxidových lepidiel Sikadur® a:

Systém CFRP lamiel na báze polyméru vystuženého uhlíkovými vláknami Sika CarboDur®, dostupný s rôznymi E-modulmi a v rôznych rozmeroch, na vonkajšie použitie

Systém Sika CarboDur® NSM na báze polyméru vystuženého uhlíkovými vláknami na aplikáciu do drážok tesne pod povrchom

Zosilovanie dodatočným predpínaním

Konštrukčný spevňovací systém na  spevnenie mostoviek a nosníkov dodatočným predpínaním, ktorý pozostáva z:

Dodatočne predopnuté uhlíkové lamely CarboDur® zakotvené došpeciálnych kotviacich hlavíc CarboStress®.Ukončenie a zakotvenie je riešené vždy unikátnym spôsobom v závislosti na danom projekte.

Axiálne zosilovanie

Spevňovací systém na osové spevnenie stĺpov (stuženie stĺpov) pozostávajúci z epoxidových lepidiel Sikadur® a:

Obojsmerná tkanina SikaWrap® na báze uhlíkových vlákien, dostupná v rôznych plošných hmotnostiach

Men applying Sika CarboDur carbon fiber plates for structural strengthening

4. Hydroizolácie

Mosty sú dôležitou súčasťou modernej infraštruktúry a často sú vystavené najnáročnejším poveternostným vplyvom pre dané podnebie. V záujme zachovania odolnosti počas celej projektovanej životnosti by sa mala venovať osobitná pozornosť hydroizolácii a ochrane exponovaných prvkov a kritických oblastí, ako je napríklad samotná mostovka, aby sa zabránilo vážnemu poškodeniu betónu a konštrukčnej výstuže.

Ochrana mostovky

Vzhľadom na neustály pohyb musí byť hydroizolačný systém mostovky schopný prispôsobiť sa dynamickému dopravnému zaťaženiu a trhlinám na moste, pričom si musí zachovať pevné spojenie s podkladom aj asfaltovým povrchom vozovky. Zlyhanie spojenia môže viesť k uvoľneniu alebo zhrdzaveniu povrchu vozovky, čo umožní vode, chloridom a chemikáliám pôsobiť na konštrukciu, čím sa skráti návrhová životnosť.

Nová technológia s hydroizolačnou membránou Sikalastic®-851 tekutou membránou na báze polyuretánu alebo polyurei, spolu s inovatívnym systémom peletiek Sikalastic®-827  pre vysokú pevnosť spoja a šmyku (pozri "Lepenie asfaltových vrstiev") vytvára spoľahlivý systém ochrany mostovky.

SikaBit® bitúmenové membrány majú vysokú odolnosť proti prerazeniu, trvanlivosť a tepelnú kompatibilitu, vďaka čomu sú vhodné pre systémy vystavené dopravnej prevádzke. Sú certifikované podľa normy EN 14695 - vystužené bitúmenové membrány na hydroizoláciu betónových mostných konštrukcií a iných betónových povrchov vystavených dopravnej prevádzke.

Lepenie asfaltových vrstiev

Nové inovatívne lepidlo Sikalastic®-827 lepí asfaltové vrstvy na hydroizolačné systémy Sika tak, že sa rozpínajú a roztekajú, čím vytvárajú mechanické a chemické spojenie na styčnej ploche. Tým sa výrazne zvyšuje pevnosť v šmyku aj v ťahu, čím sa zvyšuje bezpečnosť pri brzdení ťažkej dopravy a dlhodobá životnosť.

Priamo pochôdzne a pojazdné hydroizolácie

Vodotesné, protišmykové systémy pre mostovky, lávky, rampy a cyklistické chodníky:

Epoxidovo-polyuretánový systém: Systém pozostávajúci z vhodného podkladového náteru s pevnou, elastickou, vodotesnou vrstvou Sika® Elastomastic® TF N. Schválený a certifikovaný podľa nemeckého predpisu ZTV-RHD-ST pre nitované a zvárané, priamo pojazdné, ortotropné oceľové mostovky s nízkou až strednou prevádzkou. S vhodným základným náterom možno systém použiť aj na hydroizoláciu a ochranu betónových mostov pre peších a cyklistov..

Čistý polyuretánový systém aplikovaný striekaním: Rýchlotvrdnúca čistá polyuretánová membrána so systémom vstrekovania kameniva v súlade s nemeckým predpisom ZTV-RHD-ST, pozostávajúca zo základného náteru a systému Sikalastic® One Shot vhodná na hydroizoláciu a ochranu betónových pokladov.

Voliteľné farebne stabilné vrchné nátery z radu Sikafloor® sú vhodné pre oba systémy.

Štrukturálne a neštrukturálne trhliny

Štrukturálne lepenie a flexibilné vodotesné injektážne systémy na utesnenie trhlín v betónových konštrukciách:

Na tmelenie povrchu mostoviek: Injektážne systémy na báze polyuretánu a akrylových živíc – Sika® Injection.

Na opravu štrukturálnych trhlín a dutín: Sikadur®-52 InjectionSika® Injection 458 nízkoviskózne systémy na báze epoxidových živíc

Sika Solutions for Bridges

5. Tesnenie spojov

Mosty sú zložité a náročné konštrukcie. Existuje mnoho spojov, ktoré si vyžadujú hydroizoláciu, od jednoduchých zmršťovacích škár manuálne rezaných až po exponované pohybové a spojovacie škáry. Tieto spoje sú vystavené teplotným pohybom, neustálym vibráciám, extrémnym poveternostným vplyvom, mechanickým vplyvom z dopravy a chemickým vplyvom z posypových materiálov.


Tesniace materiály musia spoľahlivo zabrániť vnikaniu vody do konštrukcie a vyvolaniu rozkladu betónových a oceľových komponentov vplyvom korózie. Trvácna hydroizolácia má významný vplyv na očakávanú životnosť mosta.

Elastické tesnenie spojov

Vysokoúčinné systémy na utesnenie vodotesných škár na použitie na mostovkách, mostných rímsach a iných detailoch:

Na hydroizoláciu dilatačných škár, spojov priečelí a ríms: Sikadur® Combiflex® SG systém.

Na ukončenie okrajov mostovky a hydroizolácie mosta: Sika® Dilatec® B, R E okrajové systémy

Na hydroizoláciu priečelia: Sikaflex® tmely na utesnenie škár

Tesnenie dilatačných škár, pracovných škár, trhlín a spojov

Rýchle dokončenie stavebných a rekonštrukčných prác je už mnoho rokov hnacou silou inovácií. Príkladom je skrátenie času vytvrdzovania betónu, aplikácie možné v širšom rozsahu teplôt, aplikácia na vlhké podklady alebo rýchle vytvrdzovanie tmelov, lepidiel a náterov.

Rýchle vytvrdnutie tmelu možno dosiahnuť pridaním urýchľovača. Sikaflex®-406 KC  je jednozložkový tmel, ktorého vytvrdzovanie sa urýchľuje pomocou urýchľovača, Sikaflex®-406 KC Booster. Systém Sikaflex®-406 KC spája výhody jednozložkového a dvojzložkového systému.

Systém Sikaflex®-406 KC spolu so Sikaflex®-406 KC Booster je určený na:
    - Spojovacie škáry medzi oceľou, definovanými typmi asfaltu, betónom, žulou, koľajnicami v koľajovom zvršku
   - Pohybové škáry na cestách, letiskových dráhach, na parkoviskách, príjazdových cestách, v peších a dopravných priestoroch
   - Rozmery spojov 10 - 70 mm

Výhody:
    - Rýchle spustenie prevádzky: Zapustené a presypané spoje môžu byť sprístupnené pre dopravu po 3 hodinách
    - Vysoká schopnosť pohybu ±25%
    - Vysoká chemická a mechanická odlonsť.

 

Sika joint waterproofing at concrete slab on construction site

6. Ochrana betónu

Na zlepšenie vlastností a trvanlivosti železobetónových konštrukcií mostov sú často potrebné dodatočné ochranné systémy, najmä pri rekonštrukciách. Typické systémy ochrany betónu na mostoch možno klasifikovať ako hydrofóbne impregnácie, tesniace impregnácie, povrchové nátery alebo inhibítory korózie. Tieto sú určené na použitie v rôznych situáciách alebo spoločne v alternatívnych kombináciách s cieľom výrazne znížiť poškodenie betónových povrchov, zastaviť alebo znížiť rýchlosť korózie oceľovej výstuže a zabrániť významnému poškodeniu konštrukcie.

Spoločnosť Sika poskytuje širokú škálu testovaných a osvedčených systémov ochrany betónu založených na rôznych technológiách vrátane hydrofóbnych alebo tesniacich impregnácií, rigidných a elastických povrchových náterov, galvanických anód a povrchovo aplikovaných inhibítorov korózie. Všetky tieto výrobky a Sika systémy plne vyhovujú rôznym normám a predpisom.

Zabránenie tvorbe a šíreniu korózie

Tekutý, povrchovo nanesený inhibítor korózie: Sika® FerroGard®-903 Plus

Systémy galvanickej ochrany: Sika® FerroGard® galvanické anódy

Hlboko prenikajúce hydrofóbne impregnácie Sikagard® -705 L/-706 Thixo

 

Pohľadový betón

Pri neviditeľnej ochrane pohľadového betónu sa spoľahnite na riešenia spoločnosti Sika s nákladovo efektívnymi produktmi, ktoré nespôsobujú žiadne zmeny vzhľadu konštrukcie. Na priečelia, nosníky, stĺpy a všetky oblasti mostnej nosnej konštrukcie poskytuje spoločnosť Sika odolné, hlboko penetrujúce, ochranné hydrofóbne impregnácie s jedinečným a kompletným systémom ochrany betónu, ktorý zahŕňa:

Sika® FerroGard®-903 Plus inhibítor korózie

Hydrofóbne impregnácie: silanová krémová impregnácia Sikagard®-706 Thixo a tekutina na báze silánu Sikagard®-705 L

Pigmentované ochranné nátery na betón

Tuhé, súvislé vrstvy vytvárajúce, ochranné nátery betónových povrchov:

Vysokoúčinný náter z akrylovej živice na báze rozpúšťadiel Sikagard®-680 S BetonColor

Vodou riedený ochranný náter z akrylovej živice Sikagard®-675 W ElastoColor®

Flexibilné ochranné nátery na betón

Ochranný náterový systém na betón s vysokou pevnosťou, ktorý tvorí elastický film so schopnosťou preklenúť trhliny:

Ochranný náter na vodnej báze  Sikagard®-555 W Elastic - vysoká dynamická a statická schopnosť premosťovať trhliny aj pri teplotách pod bodom mrazu, nevyžaduje si medzivrstvu. Aplikovateľný so spotrebou od 300 do 600 g/m2 na jednu vrstvu podľa požadovanej úrovne premostenia trhlín.

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating

7. Zalievanie a kotvenie

Sanačné práce na betónových mostných konštrukciách často zahŕňajú požiadavku na vyplnenie dutín, upevnenie a utesnenie alebo podloženie a injektáž voľne liatymi materiálmi. Typickými príkladmi sú opravy betónu pomocou debnenia, vysoko presná injektáž pod nosnými doskami mosta alebo injektáž káblových kanálov. Okrem toho sa tekutá živicová a cementová injektáž používa na upevnenie poklopov šácht alebo iných oceľových rámov a zariadení, kde sa zvyčajne vyžadujú rýchlo tvrdnúce materiály, aby sa skrátil čas uzávierky.

Spoločnosť Sika poskytuje širokú škálu testovaných a osvedčených zálievkových a kotviacich materiálov založených na všetkých dostupných technológiách vrátane cementu, epoxidu, polyuretánu a PMMA. Spoločnosť Sika už mnoho desaťročí poskytuje aj špeciálne výrobky pre vysoko presné aplikácie, ako sú podlievania ložiskových doskiek, koľajníc a utesnenie káblových kanálov.

Konštrukčné podlievanie

Materiály na zálievkové hmoty pod nosné dosky mostov, na vyplnenie dutín, otvorov a kavern alebo na osadenie drenážnych potrubí a iných prvkov:

Cementové, expanzívne a rýchlo tuhnúce zálievkové hmoty: rad SikaGrout®-300

Rýchlo tvrdnúce zálievkové výrobky na báze epoxidových živíc s vysokou pevnosťou na použitie pri dynamickom zaťažení: rad Sikadur®-42 HE

Zálievkové výrobky na báze PMMA živice na použitie pri nízkych teplotách do -10 °C: Sikadur®-12 Pronto

Upevňovanie cestných komponentov

Systémy Sika® FastFix® na opravu a údržbu cestných konštrukcií:

Upevnenie a zalievanie rámov kanalizačných šácht a mechanických spojov: Sika® FastFix®-138 TP alebo Sika® FastFix®-4 SL

Podlievanie a spájanie betónových obrubníkov: Sika® FastFix®-4 SL

Podlievanie a škárovanie dlažby z kamenných kociek: Sika® FastFix®-133 TP

Koľajnice

Riešenia na upevnenie koľajníc, tlmenie a podlievanie pre všetky typy koľajnicových systémov, ktoré sa inštalujú na mostných konštrukciách:

Kontinuálne uloženie: rad Icosit® KC

Riešenia priameho upevnenia koľajníc a podvalov: rad Icosit® KC 

Bridge balustrade fixed and fastened with SikaGrout cementitious mortar

8. Ochrana proti korózii ocele

Konštrukčná oceľ sa vo veľkej miere používa na celom svete na stavbu mostov a mostných komponentov vrátane nosnej konštrukcie, zábradlia, mostoviek a lán. Ochrana tejto ocele proti korózii je nevyhnutná na zvýšenie trvanlivosti a udržateľnosti konštrukcie. Chloridy a skondenzovaná voda môžu urýchliť proces korózie ocele a je potrebné oceľové povrchy pred nimi chrániť.

Spoločnosť Sika ponúka širokú škálu testovaných a schválených systémov ochrany ocele, ktoré sú založené na najnovších technológiách a našich dlhodobých skúsenostiach s nátermi na oceľ. Spoločnosť Sika vyrába najpokrokovejšie ochranné náterové systémy pre mosty, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli vybrané v súlade s medzinárodnou normou EN ISO 12944, čím je zabezpečená definovaná životnosť do prvej údržby a udržateľnosť.

Ochrana štrkového lôžka železničných mostov

Epoxidovo-polyuretánový systém, ktorý sa skladá z vhodného podkladového náteru so Sika® Elastomastic® TF N - pevnou, pružnou, vodotesnou a mechanicky odolnou nosnou vrstvou. Schválený a certifikovaný podľa nemeckého predpisu ZTV-ING časť 4, oddiel 3 pre nitované a zvárané oceľové mosty so záťažou.

Čistý polyurea systém aplikovaný striekaním: Rýchlotvrdnúca čistá polyurea membrána Sikalastic®-8800, testovaná podľa nemeckého predpisu ZTV-ING časť 4, oddiel 3 pre nitované a zvárané oceľové mosty so záťažou. Nie je potrebná ochrana náteru gumovými rohožami. (No need for protection of the coating with rubber mats.)

Sika Solutions for Bridges

9. Konštrukčné lepenie

Konštrukčné lepidlá sa používajú na mnohé aplikácie lepenia pri novej výstavbe a rekonštrukcii. Lepenie musí umožniť prenos vysokých zaťažení bez deformácie a vytečenia. Hlavná funkcia konštrukčných lepidiel spočíva v spájaní podobných alebo rozdielnych materiálov (napr. betónu s oceľou, ocele s kompozitmi atď.). V závislosti od ich zloženia môžu konštrukčné lepidlá nielen spájať prvky, ale môžu plniť aj ďalšie funkcie, ako je hydroizolácia, tesnenie, ochrana betónu alebo dokonca aj utlmenie vibrácií.

Spoločnosť Sika je priekopníkom v používaní živicových lepidiel na konštrukčné lepenie betónových prefabrikátov od 60. rokov minulého storočia. Epoxidové lepidlá spoločnosti Sika sa v súčasnosti používajú na lepenie segmentových mostných konštrukcií na celom svete. Tieto rozsiahle skúsenosti umožnili vyvinúť širokú škálu ďalších produktov a systémov na konštrukčné lepenie pre jedinečné aplikácie. V 90. rokoch minulého storočia spoločnosť Sika predstavila aj kompletný sortiment živicových kotviacich lepidiel aplikovaných v kartušiach pre mnoho rôznych aplikácií.

Segmentové mostové lepidlo (SBA)

Segmentové mosty sa stavajú po krátkych úsekoch (nazývaných segmenty) po jednom kuse, zatiaľ čo tradičné metódy stavajú most po veľmi veľkých úsekoch. Segmentové mosty sa vyrábajú z betónových prefabrikátov, ktoré sa vyrábajú na inom mieste a potom sa prepravujú na konečné miesto, kde sa umiestnia do kompletnej konštrukcie. Sú veľmi úsporné pri dlhých rozpätiach (nad 100 metrov), najmä ak je prístup na stavenisko obmedzený, a umožňujú aj špeciálne dizajnové prvky na zvýraznenie vzhľadu konštrukcie.

Sika ponúka Sikadur-31 SBA:  K dispozícii je v rôznych triedach, ktoré vyhovujú rôznym aplikáciám a podmienkam prostredia. Všetky druhy prinášajú výhody, medzi ktoré patria: splnenie a/alebo prekročenie interných a národných noriem (FIP, BS, AASHTO, ASTM atď.), vysoká pevnosť, vysoký modul pružnosti, nie je potrebný podkladný náter (primer) a ďalšie.

Konštrukčné lepenie vysokopevnostného betónu

Epoxidové lepidlá Sikadur®-30 alebo Sikadur®-31+  s vysokou mechanickou pevnosťou a trvanlivosťou, bez zmršťovania, s dobrou odolnosťou proti chemikáliám a únavám a mnohými ďalšími vlastnosťami sa dokonale hodí na konštrukčné lepenie prefabrikátov z vysokopevnostného betónu 

Tuhé konštrukčné lepenie

Epoxidové lepidlá na lepenie rôznych prvkov alebo komponentov na betón, oceľ alebo asfaltový podklad:

Sikadur®-30 na vysokoúčinné lepenie oceľových dielcov na betón

Sikadur®-31+ na viacúčelové lepenie, napríklad betónových prefabrikátov alebo obrubníkov z prírodného kameňa na betónové alebo asfaltové povrchy

Chemické kotvenie

Špeciálne konštrukčné lepidlá testované podľa európskych alebo amerických noriem na kotvenie všetkých typov dielov a zariadení na mostné konštrukcie, ako napríklad na inštaláciu káblových žľabov alebo iných zariadení, bezpečnostných zvodidiel, odvodňovacích potrubí, kontrolných prístupových zariadení, záchytných sietí, výstužnej ocele a ďalších.

ETA a AC certifikované konštrukčné živicové kotviace lepidlo Sika® AnchorFix®-2 na montáž závitových tyčí a výstuže pri teplotách do -5 °C.

Kotviace lepidlo Sika® AnchorFix®-2 Normal, schválené spoločnosťou ETA, na inštaláciu závitových tyčí a výstuže, vrátane kotvenia do popraskaného betónu a seizmických skúšok. S rôznymi stupňami vytvrdzovacieho prostriedku (arktický a tropický), vhodné pri teplotách od -10 °C/-25 °C do 40 °C..

Vysokoúčinné konštrukčné kotviace lepidlo Sika® AnchorFix®-3001/-3030 na báze epoxidovej živice schválené ETA a AC na inštaláciu závitových tyčí a výstuže aj do vlhkých podkladov vrátane popraskaného betónu a seizmických skúšok.

Sika Solutions for Bridges

10. Oprava drevených alebo murovaných mostov

Drevené alebo murované mosty sú vo všeobecnosti staré konštrukcie a v priebehu vekov môžu trpieť degradáciou, ktorá je najčastejšie spôsobená nedostatočnou hydroizoláciou mostovky alebo poruchou iných konštrukčných prvkov. V niektorých prípadoch už návrhové zaťaženie nevyhovuje novým dopravným predpisom a je potrebné konštrukciu zosilniť. Na zachovanie vzhľadu starých, historických alebo ikonických konštrukcií sa často vyžaduje neviditeľné riešenie.

Spoločnosť Sika ponúka odborné znalosti v oblasti sanácie murovaných alebo drevených mostov. Ako špecialista na hydroizoláciu, ochranu muriva a spevňovanie konštrukcií ponúka spoločnosť Sika celý rad systémov na zabránenie prenikaniu vody a zvýšenie únosnosti týchto starých konštrukcií.

Ochrana muriva

Staré murované konštrukcie si musia zachovať svoj vizuálny vzhľad a akákoľvek úprava nesmie ovplyvniť ich schopnosť "dýchať."

Tekutá siloxánová emulzia Sikagard®-703 W

Konštrukčné zosilovanie

Funkčnosť a trvanlivosť murovaných alebo drevených mostov možno zlepšiť konštrukčným zosilovaním, pričom sa zachová vonkajší vzhľad konštrukcie.

Externe lepený alebo tesne pod povrchom zabudovaný spevňovací systém Sika CarboDur® CFRP

Malta vystužená tkaninou na spevnenie muriva

Injektovanie trhlín

Trvanlivosť murovaných mostov možno zlepšiť injektážou:

Sika Injection®-306 na zastavenie vzlínajúcej vlhkosti

Sika Solutions for Bridges

Pozrite si naše referencie

World Map

Potrebujete pomôcť s vaším projektom, neváhajte nás kontaktovať