Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Sika Slovensko spol. s r. o.

1. ROZSAH PLATNOSTI

 • Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok je úprava vzťahov medzi predávajúcim – spoločnosťou Sika Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, IČO: 31 359 710 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim/kupujúcimi, resp. odberateľom/odberateľmi. Predávajúci predáva kupujúcim výrobky značky Sika (ďalej len „dodávky“ alebo „tovar“) a je výhradným importérom týchto výrobkov v Slovenskej republike.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodávky a služby predávajúceho. Akékoľvek zmeny Všeobecných obchodných podmienok môžu byť dohodnuté len písomne
 • Použitie obchodných podmienok kupujúcich - odberateľov na obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – odberateľom neprichádza do úvahy.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 • Prípadné ďalšie dohody s odberateľmi - kupujúcimi sú účinné, len ak boli písomne odsúhlasené a potvrdené predávajúcim.
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a akýmkoľvek odberateľom/kupujúcim sa riadi slovenskými právnymi predpismi.

 

2. OBJEDNÁVKY

 • Všetky objednávky a dohody s odberateľmi - kupujúcimi sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak boli predávajúcim písomne potvrdené, čím vzniká kúpna zmluva a zaväzujú predávajúceho len v rozsahu písomne potvrdenej objednávky.
  Predávajúci je oprávnený vytvoriť objednávku na základe podmienok kupujúceho. V takom prípade predávajúci vo svojom objednávkovom systéme vytvorí objednávku, podľa požiadaviek kupujúceho a kupujúci je povinný takúto objednávku písomne potvrdiť.
  Predchádzajúce ponuky a vyhlásenia predávajúceho účinné pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne ako výzvy k odovzdaniu objednávok.

3. CENY

 • Všetky ceny sú uvedené v mene euro bez DPH a platia iba pre danú objednávku.

 • Predaj dodávok a služieb sa uskutočňuje za ceny v zmysle aktuálneho a platného cenníka predávajúceho. Ceny dohodnuté pri preberaní objednávok, ako aj ceny pre menšie množstvá, ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia za výhradného predpokladu obstarávania surovín za ceny zodpovedajúce ich kalkulácií v čase preberania objednávky.

 • Ceny za tovar dostupný v sklade, sú uvedené bez DPH a bez prepravných nákladov, vrátane balenia (ak nie je dohodnuté inak).

 • Aktuálny cenník predávajúceho v čase objednávky nahrádza všetky predchádzajúce cenníky. Prípadné zvláštne cenové dohody (rabaty, netto ceny, atď.) sú prepočítavané z jednotkových cien uvedených v cenníku.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien kedykoľvek.

 • Všetky predávajúcim odporúčané ceny pre ďalší predaj sú nezáväzné.
 • V prípade omeškania kupujúceho s úhradou akejkoľvek faktúry predávajúceho, trvajúce viac ako 10 dní, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou.

 

4. DODÁVKY

 • Dodávky sú prepravované na nebezpečenstvo kupujúceho. Zodpovednosť za poškodenie dodávok a nebezpečenstvo škody na dodávkach prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania dodávok, alebo jeho odovzdaním na prepravu predávajúcim, ak si kupujúci nepreberá tovar v predajni / sídle / prevádzke predávajúceho. T.z, že nebezpečenstvo náhodnej škody na dodávke spôsobené vonkajšími vplyvmi, pokiaľ ich nespôsobil predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok, prechádza na kupujúceho odoslaním dodávky do miesta určenia podľa objednávky. Ak si kupujúci tovar neprevezme včas, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 • Predávajúci si vyhradzuje možnosť čiastkových dodávok.

 • Reklamácie vyplývajúce z poškodenia dodávky prepravou, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu, ako aj dopravnej spoločnosti, okamžite po prijatí dodávky.

 • Uskladnenie, prípadne ďalšie opatrenia  z dôvodov na strane kupujúceho, resp. na jeho požiadavku, uskutoční predávajúci za poplatok (skladné). Výšku skladného určí predávajúci.

 • Povinnosť dodať dodávky (objednaný tovar) predávajúcemu nevzniká, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s platením za predchádzajúce dodávky predávajúceho.

 • Objednaná a predávajúcim riadne dodaná dodávka nebude zo strany predávajúceho spätne prevzatá, najmä pokiaľ by bolo balenie otvorené.

5. BALENIE

 • Všetky malé balenia a vrecia sú účtované brutto=netto. Pri dodávkach v sudoch je účtované len netto. Balenia predávajúceho sú spravidla jednorazové a nevratné. Výnimky musia byť dohodnuté jednotlivo.

 • V cenníku predávajúceho sú uvedené balenia v štandardnej veľkosti, pričom predávajúci si vyhradzuje kedykoľvek právo na ich zmenu, podľa potreby.

6. DODACIE LEHOTY

 • Predávajúci sa snaží uvedené a dohodnuté dodacie lehoty čo možno najpresnejšie dodržiavať a to bez vyzvania kupujúceho.

 • Dodacie lehoty sú záväzné, len ak boli predávajúcim v jednotlivých prípadoch výslovne a záväzne, t.j. písomne potvrdené.

 • Pokiaľ je v objednávke uvedený alebo dohodnutý presný termín dodávky a nie je dodržaný zo strany predávajúceho o viac ako 30 dní, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy po stanovení najmenej 14 dňovej lehoty a to prostredníctvom doporučeného listu adresovaného a doručeného predávajúcemu. Od zmluvy môže odstúpiť aj predávajúci, ak dodanie tovaru nie je možné z dôvodu vyššej moci, alebo z iných predávajúcim neovplyvniteľných prekážok. Takouto prekážkou je najmä prerušenie prepravy dodávok, alebo zastavenie výroby. V takom prípade nemá kupujúci nárok na akúkoľvek náhradu škody alebo iné plnenia vyplývajúce z omeškania alebo odstúpenia predávajúceho.

 • Ak je miestom dodania predajňa / sídlo / prevádzka predávajúceho a kupujúci neprevezme tovar, alebo inak zmarí dodávku tovaru v dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený tovar uskladniť. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie (skladné) vo výške 0,43€/ paletové miesto 1200 x 800 mm neprevzatého tovaru za každý začatý deň uskladnenia.

 • Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania presahujúcom 15 kalendárnych dní, popri poplatku za uskladnenie (skladné), zároveň aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru a to aj spätne k prvému dňu omeškania. Predávajúci je zároveň oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 • Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

 • Podmienkou odovzdania tovaru kupujúcemu je uhradenie poplatku za uskladnenie (skladné) a zmluvnej pokuty v plnej výške.

7. PLATENIE

 • Faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu ich vystavenia.

 • Predávajúci je oprávnený fakturovať po dodaní (alebo aj pred dodaním) každej jednotlivej, aj čiastočnej, dodávky uskutočnenej na objednávku kupujúceho, obsahujúcej viac jednotiek, alebo väčšie množstvo, prípadne viac výkonov.

 • Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z akéhokoľvek dôvodu (ani v prípade, ak by kupujúci mal za to, že dodávky majú vady alebo iné nedostatky).

 • Jednostranné započítanie pohľadávky kupujúceho proti splatným faktúram predávajúceho je možné len v tom prípade, že predávajúci splatnú pohľadávku kupujúceho písomne uznal, alebo bola súdom priznaná. Pri úhrade faktúry (alebo jej časti) po dátume jej splatnosti, predávajúci započítava najskôr úroky z oneskorene uhrádzanej faktúry, alebo úroky z omeškania a následne faktúru vždy s najstaršou splatnosťou.

 • Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúru po splatnosti viac ako 5 dní, alebo nesplní iné povinnosti, je predávajúci oprávnený skrátiť 14 dňovú lehotu splatnosti neskorších platieb/faktúr kupujúceho, alebo od kupujúceho požadovať platbu vopred, prípadne poskytnutie iných záruk.

 • Faktúry vystavené predávajúcim sú splatné ihneď, pokiaľ by ich zaplatenie bolo akokoľvek ohrozené, alebo by boli obmedzené práva kupujúceho na úhradu pohľadávok predávajúceho z akýchkoľvek dôvodov na strane kupujúceho.

 • Kúpna cena sa zo strany kupujúceho považuje za riadne zaplatenú až úplným pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

8. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 • Všetok tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vrátane úrokov a iného príslušenstva vo vlastníctve predávajúceho.

 • V prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu (alebo ju zaplatí len čiastočne), má predávajúci, na základe výhrady vlastníckeho práva, právo požadovať vydanie predaného tovaru od kupujúceho, ako aj od tretích osôb. Kupujúci sa v takom prípade zaväzuje umožniť predávajúcemu vstup do prevádzky a k tovaru, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho a to vrátane vstupu na pozemok, prípadne do obydlia kde je tovar umiestnený a poskytnúť mu všetku súčinnosť potrebnú na odobratie tovaru. Náklady tým vzniknuté predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 • V prípade ak by kupujúci spracoval prevzatý tovar, za ktorý nezaplatil úplnú kúpnu cenu, predávajúci má nárok na spoluvlastníctvo k spracovanej veci (alebo novej veci), z dôvodu, že na kupujúceho neprešlo vlastníctve právo.

 • Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny, alebo v prípade začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok kupujúceho, je predávajúci oprávnený prevziať tovar a voľne ho odpredať. Predávajúci je oprávnený použiť výťažok z odpredaja tovaru na uspokojenie svojich pohľadávok. Kupujúci pritom nemá nárok na odstupné.

 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu nemožnosť zaplatenia akejkoľvek vystavenej faktúry, alebo jej časti. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu aj prípadnú hrozbu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok kupujúceho a zároveň zaslať predávajúcemu zoznam existujúceho tovaru, pre ktorý platí výhrada vlastníckeho práva. Kupujúci je súčasne povinný umožniť predávajúcemu prístup do svojej prevádzky a k tovaru, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Náklady, ktoré predávajúcemu tým vzniknú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

9. ZÁRUKA A RUČENIA

 • Predávajúci zodpovedá a poskytuje záruku len na kvalitu dodávaného tovaru. Za vady spôsobené spracovaním tovaru predávajúci nezodpovedá.

 • Zistené vady, alebo reklamácie musia byť predávajúcemu písomne oznámené ihneď po ich zistení, najneskôr do 8 dní po prevzatí tovaru, alebo od prevzatia zásielky. Na neskoršie uplatnené vady alebo reklamácie sa neprihliada

 • Zároveň s písomnou reklamáciou je kupujúci povinný odovzdať aj vzorky reklamovaného tovaru.

 • V prípade oprávnenej a včasnej reklamácie dostane kupujúci podľa vlastného výberu bezplatne náhradný tovar v rozsahu reklamovaného tovaru, alebo dobropis v hodnote reklamovaného tovaru.

 • Záruka použiteľnosti tovaru na predpokladaný účel použitia zákazníkom, najmä pri sériovom použití v priemysle, bude poskytnutá, len ak bola doplnkovo a písomne záväzne potvrdená. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť názvy výrobkov na základe najnovších výsledkov výskumu.