Obmedzenia prístupu

Informácie, ktoré sa nachádajú na tejto webovej stránke (ďalej len „stránka“) nie sú určené na použitie v žiadnej krajine alebo jurisdikcii alebo akoukoľvek osobou, kde by takéto použitie predstavovalo porušenie zákona. Ak sa vás to týka, nemáte oprávnenie na prístup ani použitie akýchkoľvek informácií na tejto stránke.

Podmienky používania

Prečítajte si pozorne tieto zmluvné podmienky („Podmienky používania“), ktoré sa vzťahujú na váš prístup a / alebo používanie tohto webu. Vstupom na túto stránku a na všetky jej podstránky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a že im rozumiete. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania, nepristupujte na tieto stránky ani ich nepoužívajte. Tieto Podmienky používania sa môžu kedykoľvek zmeniť.

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Sika AG (ďalej len „spoločnosť“), spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku. Táto stránka a tieto Podmienky používania upravujú zákony Švajčiarska a zákony Slovenskej Republiky.

1. Všeobecné pravidlá

Materiály a informácie na tejto stránke sú poskytované „tak, ako sú“ a bez akýchkoľvek záruk, vyjadrených alebo predpokladaných. Všetky záruky, vrátane, ale nielen, implicitných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, sa vylučujú.

Pokiaľ ide o obsah, funkčnosť, odkazy alebo komunikáciu, neposkytuje sa žiadna záruka, ani pokiaľ ide o chyby alebo opravy týchto chýb, prerušenia komunikácie, stratu údajov, neprítomnosť vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Spoločnosť ani žiadna z jej dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek náklady ani škody, vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych, špeciálnych, náhodných alebo následných škôd, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s prístupom alebo použitie alebo nemožnosť prístupu alebo používania tejto stránky alebo ktorejkoľvek z jej funkcií, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek prehliadaním alebo sťahovaním akýchkoľvek informácií, údajov, textu, obrázkov alebo iného materiálu prístupného prostredníctvom tejto stránky alebo akejkoľvek prepojenej webovej stránky na tieto stránky alebo na ne odkazujúce.

Za posúdenie presnosti, úplnosti, spoľahlivosti a užitočnosti akýchkoľvek stanovísk, služieb alebo iných poskytnutých informácií zodpovedá používateľ tejto stránky.

Všetky informácie poskytované na tejto stránke sú pod podmienkou a rozumejú tomu, že sa nebudú interpretovať ani sa na ne nebude spoliehať ako na právne, účtovné, daňové, finančné, investičné alebo iné odborné poradenstvo alebo ako rady týkajúce sa konkrétnych skutočností alebo záležitostí. Preto sa za akékoľvek použitie alebo zneužitie takýchto informácií nepreberá žiadna zodpovednosť. Používatelia tejto stránky by sa mali poradiť so svojimi profesionálnymi poradcami, pokiaľ ide o ich osobné okolnosti.

2. Źiadna ponuka

Nič na tejto stránke by sa nemalo interpretovať ako nabádanie, ponuka, poradenstvo, odporúčanie alebo akákoľvek iná služba na získanie alebo vyradenie akejkoľvek investície alebo zapojenie sa do akejkoľvek inej investície alebo transakcie. Informácie o konkrétnom produkte a / alebo krajine nájdete na príslušnej webovej stránke.

3. Duševné vlastníctvo

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky informácie, text, grafické obrázky, funkcie alebo funkcie a rozloženie (vrátane „pocitu a vzhľadu“) obsiahnuté na tejto stránke sú výhradným vlastníctvom spoločnosti a nemôžu sa kopírovať ani distribuovať vcelku alebo čiastočne, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti.

Môžete si však stiahnuť alebo vytlačiť akékoľvek strany z tejto stránky na osobné, nekomerčné použitie za predpokladu, že neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach.

4. Linky

Odkazy z tejto stránky na iné webové stránky sa poskytujú iba pre vaše informačné účely.

Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadnu webovú stránku prepojenú z tejto stránky (alebo akúkoľvek webovú stránku odkazujúcu na túto stránku), vrátane jej obsahu a fungovania. Spoločnosť tieto odkazy nekontroluje ani nesleduje. Niektoré webové stránky môžu byť mimo vašej krajiny a môžu sa na ne vzťahovať rôzne regulačné orgány a pravidlá.

Odkaz z tejto stránky na inú webovú stránku (alebo odkaz z inej webovej stránky na túto stránku) nepredstavuje sprostredkovanie, potvrdenie, schválenie, reklamu, ponuku alebo ponuku v súvislosti s takou webovou stránkou, jej obsahom alebo akýmikoľvek výrobkami alebo službami inzerovanými alebo distribuovanými prostredníctvom tejto webovej stránky.

Spoločnosť je presvedčená, že odkazy, ktoré poskytuje na iné verejne prístupné webové stránky, webové stránky, diskusné skupiny a ďalšie zdroje, sú právne prípustné a sú v súlade so všeobecnými obvyklými očakávaniami tých, ktorí používajú internet.

Bez písomného súhlasu spoločnosti nesmie žiadna osoba ani žiadna webová stránka vytvoriť odkaz na túto stránku, či už na jej domovskú stránku alebo na akúkoľvek internú stránku.

5. Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť prijíma primerané opatrenia, aby všetky informácie získané od online návštevníkov zabezpečila proti neoprávnenému prístupu a použitiu a pravidelne kontroluje svoje bezpečnostné opatrenia.

Prostredníctvom tejto stránky neposielajte spoločnosti žiadne dôverné ani vlastnícke informácie. Poskytovaním informácií spoločnosti sa medzi vami a spoločnosťou nevytvorí dôverný vzťah. Akékoľvek informácie, ktoré spoločnosť získa prostredníctvom tejto stránky, iné ako vaše osobné identifikačné údaje, sa považujú za nedôverné.

Informácie o osobnej identite používa spoločnosť iba na spracovanie vašej žiadosti o informácie alebo na marketing našich produktov a služieb. Prenosom informácií spoločnosti prostredníctvom tejto stránky alebo akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom udeľujete spoločnosti neobmedzenú neodvolateľnú licenciu na použitie, reprodukciu, zobrazenie, úpravu, distribúciu a vykonávanie takýchto informácií.

Spoločnosť má právo používať informácie, vrátane know-how, techník alebo nápadov v nich obsiahnutých bezplatne na akýkoľvek účel.

6. Monitorovanie

Spoločnosť nie je povinná monitorovať akékoľvek podania alebo prenosy na alebo prostredníctvom tejto stránky alebo akejkoľvek webovej stránky, na ktorú táto stránka odkazuje alebo ktorá odkazuje na túto stránku. Spoločnosť si však vyhradzuje právo sledovať to isté, vrátane akýchkoľvek diskusných miestností alebo podobných funkcií webových stránok.

Beriete na vedomie, že k takýmto informáciám nie je viazaná žiadna povinnosť akéhokoľvek druhu a že ich odoslaním alebo prenosom nevznikne medzi vami a spoločnosťou žiaden dôverný, zmluvne predpokladaný alebo iný vzťah.

7. Správanie používateľov

Pri prístupe alebo využívaní ktorejkoľvek časti tejto stránky nesmiete: uverejňovať alebo prenášať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, hanlivé, obscénne, pornografické, vulgárne alebo inak nepríjemné informácie akéhokoľvek druhu vrátane, okrem iného, akýchkoľvek prenosov, ktoré tvoria alebo povzbudzujúce konanie, ktoré by predstavovalo trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť alebo inak porušovalo vnútroštátne alebo medzinárodné právo;

uverejňovať alebo prenášať akékoľvek informácie alebo softvér, ktorý obsahuje vírus, červa, trójsky kôň alebo inú škodlivú súčasť; zasahovať do fungovania tejto stránky alebo obmedzovať alebo brániť inému užívateľovi v používaní tejto stránky; zverejňovať, publikovať, prenášať, reprodukovať, distribuovať alebo využívať akékoľvek informácie, softvér alebo iný materiál získaný prostredníctvom tejto stránky na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Pozor
Akýkoľvek pokus ktorejkoľvek osoby o poškodenie tejto stránky alebo narušenie jej činnosti môže byť porušením trestného alebo občianskeho práva. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody od akejkoľvek takejto osoby v plnom rozsahu zákona.

8. Uplatniteľné právo a jurisdikcia, miestne právne obmedzenia, aktualizácie, iné

Táto stránka a tieto Podmienky používania sa vykladajú, vynucujú a vykonávajú v súlade s hmotnými zákonmi Slovenska bez odkazu na kolízne normy. Miestom jurisdikcie je Bratislava, Slovensko.

Spoločnosť nevyhlasuje, že akékoľvek informácie, materiály alebo vlastnosti / funkcie, ktoré sú v nej obsiahnuté, sú vhodné na použitie v akejkoľvek inej jurisdikcii.

Táto stránka nie je nasmerovaná na žiadnu osobu v ktorejkoľvek jurisdikcii, kde (z dôvodu jej štátnej príslušnosti, bydliska, občianstva alebo inak) zverejnenie alebo dostupnosť Stránky a jej obsahu je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi.

Osoby, na ktoré sa takéto obmedzenia alebo zákazy vzťahujú, nesmú mať prístup k týmto stránkam ani ich používať. Vstupom alebo používaním tejto stránky tak robíte z vlastnej iniciatívy a ste výhradne zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov a predpisov.

Aktualizácie a úpravy týchto Podmienok používania sa môžu kedykoľvek zmeniť. Nezabudnite skontrolovať tieto Podmienky používania pri každom prístupe a / alebo používaní tejto stránky.

9. Cookies

Táto webová stránka sa spolieha na služby poskytované prostredníctvom služby Google Analytics. Google Analytics je nástroj, ktorý pomáha merať interakciu používateľov s obsahom webových stránok. Keď používateľ prechádza medzi webovými stránkami, služba Google Analytics poskytuje vlastníkom webových stránok značky jazyka JavaScript (knižnice) na zaznamenávanie informácií o stránke, ktorú používateľ videl, napríklad adresy URL stránky. Knižnice JavaScript služby Google Analytics používajú súbory cookie HTTP na „zapamätanie“ toho, čo používateľ urobil na predchádzajúcich stránkach / interakciách s webom.

Google Analytics používa predovšetkým cookies prvej strany na podávanie správ o interakciách používateľov na webových stránkach Sika. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií, ktoré neumožňujú identifikáciu osôb. Prehliadače nezdieľajú súbory cookie prvej strany naprieč doménami.

Posledný update: Apríl 2020