TOTO OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBOVÝCH STRÁNKACH OPISUJE, AKO SIKA SLOVENSKO SPOL. S R. O. SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE POUŽÍVATEĽOV NAJMÄ V ZMYSLE VŠEOBECNÉHO NARIADENIA O OCHRANE ÚDAJOV ("GDPR") PRI POUŽÍVANÍ WEBOVÝCH STRÁNOK WWW.SIKA.SK

 

1. Kategórie osobných údajov, účely spracovania, právny základ a zdroje.

a. Osobné údaje, ktoré poskytujete aktívne

Ak si na našich webových stránkach vytvoríte používateľský účet, budete požiadaní o poskytnutie nasledujúcich osobných údajov: Meno, poštová adresa, emailová adresa, zvolené heslo. Sika Slovensko spol. s r. o. spracúva takéto osobné údaje s tým cieľom, aby vám poskytla naše služby. Poskytnutie takýchto osobných údajov je dobrovoľné. Bez poskytnutia takýchto osobných údajov si však nebudete môcť vytvoriť používateľský účet. Právnym základom na spracúvanie takýchto osobných údajov je zmluva o používaní webovej stránky, uzavretá s vami (článok 6 (1) písmeno b) GDPR). Ak sa zaregistrujete na odber bulletinu a súhlasíte s prijímaním bulletinov a spracúvaním vašej e-mailovej adresy na tento účel, budete vyzvaní, aby ste uviedli svoju e-mailovú adresu. Budeme používať vašu e-mailovú adresu na odosielanie informačných bulletinov. Poskytnutie vašej e-mailovej adresy je dobrovoľné. Bez poskytnutia e-mailovej adresy však nebudete dostávať informačné bulletiny. Právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov na zasielanie spravodajcov je súhlas (článok 6 ods. 1 GDPR).

 

b. Ďalšie pasívne zbierané informácie

Okrem osobných údajov, ktoré ste poskytli aktívne, môže od vás webová stránka na základe pseudonymu automaticky zbierať, spracúvať a ukladať určité informácie:•    Informácie o zariadeniach a používaní - ktoré môžu zahŕňať (i) informácie špecifické pre použité zariadenie na prístup k webovým stránkam (vrátane modelu, operačného systému, IP adresy, jazyka, operátora a podobných informácií) a (ii) informácie o používaní vlastností, funkcií alebo upozornení v zariadení, aby vás zariadenie spoznalo a analýzu trendov;•    Analýzu webových stránok - ako napríklad frekvenciu používania webových stránok, agregované používanie a údaje o výkonnosti. Analýzu webových stránok používame na to, aby sme vedeli lepšie pochopiť funkčnosť a používanie našich webových stránok. Právnym základom na tento účel sú naše legitímne záujmy (článok 6 (1) písmeno f GDPR), ktoré sú nasledujúce: sledovať a udržiavať výkonnosť webových stránok a analyzovať trendy, využívanie a činnosti súvisiace s našimi webovými stránkami.

 

2. Príjemcovia

a. Presun poskytovateľom služieb

Sika Slovensko spol. s r. o. môže zainteresovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Sika Slovensko spol. s r. o., s cieľom poskytovania určitých služieb spoločnosti Sika Slovensko spol. s r. o. ako napríklad poskytovateľov internetových služieb, poskytovateľov marketingových služieb alebo poskytovateľov služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobným údajom a/alebo ich spracúvaniu. Na základe zmluvných povinností budú musieť títo externí poskytovatelia služieb zaviesť príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a na spracúvanie osobných údajov iba podľa pokynov.

b. Iní príjemcovia

Niektorí naši kolegovia, ktorí spravujú webové stránky a poskytujú IT služby, môžu byť zamestnancami našej skupiny spoločností. Je možné, že pri správe webových stránok majú naši kolegovia prístup k vašim osobným údajom a/alebo ich spracúvaniu. Príslušný presun vašich osobných údajov je založený na našich legitímnych záujmoch. Naším legitímnym záujmom je presun osobných údajov v rámci skupiny spoločností na interné administratívne a podporné účely. Prístup sa obmedzuje na kolegov, ktorí s nimi musia byť oboznámení. Sika Slovensko spol. s r. o. môže presunúť vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom a externým poradcom v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Právnym základom pre takéto spracúvanie je dodržanie právnej povinnosti, ktorej Sika Slovensko spol. s r. o. podlieha, alebo legitímne záujmy ako je výkon alebo obhajoba právnych nárokov. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov a tretích strán, s ktorými si vymieňame údaje, je k dispozícii v Spoločnosti na vyžiadanie prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

c. Medzinárodné presuny osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré zbierame alebo prijímame, môžu byť presunuté a spracúvané príjemcami, ktorí sa nachádzajú vo vnútri alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a ktorí neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov. Krajiny, ktoré sa pokladajú za krajiny s primerane zabezpečenou úrovňou ochrany údajov z pohľadu zákonov EÚ, sú Andorra, Argentína, Kanada, Švajčiarsko, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland a východná republika Uruguaja. Príjemcovia v USA môžu byť čiastočne krytí v zmysle Štítu ochrany osobných údajov, ktorý platí medzi EÚ a USA, ktorý sa považuje za primeranú úroveň ochrany údajov z pohľadu zákonov EÚ. V rozsahu, v akom sa Vaše osobné údaje presúvajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov z pohľadu práva EÚ, bude príslušný presun uskutočnený prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou. Ak budete chcieť požiadať o kópiu takýchto primeraných bezpečnostných opatrení, obráťte sa na nás podľa pokynov v časti 5 (Kontaktujte nás). Prístup je obmedzený na príjemcov, ktorí s nimi musia byť oboznámení.

 

3. Aké práva máte a ako môžete svoje práva uplatniť?

Ak ste súhlasili s akýmikoľvek aktivitami spracovania osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou. Takéto odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odňatím súhlasu. Podľa platných zákonov o ochrane údajov môžete mať právo na: požiadanie o prístup k vašim osobným údajom, požiadanie o úpravu vašich osobných údajov; požiadanie o vymazanie vašich osobných údajov, požiadanie o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov; požiadanie o presun údajov a námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že uvedené práva môžu byť obmedzené podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov. Ďalšie informácie o týchto právach nájdete v prílohe s názvom Vaše práva. Máte právo aj na to, aby ste podali sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov. Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás podľa nižšie uvedených pokynov v sekcii (5.) alebo použite konkrétny webový formulár s názvom „Právo na informácie“, dostupný na webovej stránke spoločnosti

 

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú uchovávané tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie požadovaných služieb. Keď už Sika Slovensko spol. s r. o. nebude potrebovať vaše osobné údaje na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, odstránime ich z našich systémov a záznamov a/alebo podnikneme kroky na náležitú anonymizáciu, takže vás už nebude možné na ich základe identifikovať, pokiaľ len ponechanie vašich informácií, vrátane osobných údajov, nebude potrebné k plneniu zákonných alebo regulačných povinností, ktoré sú pre Sika Slovensko spol. s r. o. záväzné, napr. počas zákonom určeného obdobia uchovávania.

 

5. Kontaktujte nás

Ak máte obavy alebo otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o spracúvaní údajov na webových stránkach, kontaktujte nás:

Sika Slovensko spol. s r. o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava 

Kontakt na úradníka pre ochranu osobných údajov [email protected]

 

Vaše práva

(a)   Právo na prístup

Môžete mať právo na to, aby ste požiadali o vystavenie potvrdenia o tom, či sa vaše osobné údaje, spracúvajú alebo nie, a ak je to tak, požiadať o prístup k osobným údajom. Prístupové informácie zahŕňajú okrem iného aj účely spracúvania, kategórie príslušných osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných jednotlivcov môžu obmedziť vaše právo na prístup.

Môžete mať právo na to, aby sme vám vystavili kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Za ďalšie požadované kópie si môžeme na základe administratívnych nákladov zaúčtovať primeraný poplatok.

(b) Právo na úpravu

Môžete mať právo na to, aby sme upravili nepresnosti vo vašich osobných údajoch. V závislosti od účelu spracúvania môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, aj formou predloženia dodatočného vyhlásenia.

(c) Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Za určitých okolností môžete mať právo na to, aby sme vaše osobné údaje vymazali a je možné, že budeme povinní tieto osobné údaje vymazať.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností môžete mať právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. V takomto prípade budú príslušné údaje označené a budú môcť byť spracúvané iba na určité účely.

(e) Právo na presun údajov

Za určitých okolností môžete mať právo na to, aby ste svoje údaje, ktoré ste nám poskytli, dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a môžete mať právo na presun týchto údajov inému subjektu osobe bez toho, aby sme vám v tom bránili.

(f) Právo na námietku

Za určitých okolností a kedykoľvek počas spracúvania vašich osobných údajov, môžete mať právo na vznesenie námietok z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou alebo v prípadoch, keď sa vaše osobné údaje budú spracúvať na účely priameho marketingu, a budete môcť požiadať o to, aby sme vaše osobné údaje už ďalej nespracúvali.

Okrem toho, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie v rozsahu, ktorý súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade už nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.