Vážení priatelia,

spoločnosť Sika sa stala globálnym lídrom na trhu v oblasti špeciálnej chémie. Značka Sika je v súčasnosti na celom svete symbolom kvalitných služieb a technológií na výrobu špičkových produktov. Tento trvalý úspech je založený na našich piatich Hodnotách a princípoch

 

 

Naše hodnoty a princípy

  1. Zákazník je vždy na prvom mieste
  2. Odvaha inovovať
  3. Trvalo udržateľný rozvoj & bezúhonnosť
  4. Dôvera & rešpekt
  5. Riadenie pomocou výsledkov

 

Tieto princípy spolu s Etickým kódexom odrážajú firemnú kultúru spoločnosti Sika a určujú, kým sme a kým chceme byť.

Žite tieto Hodnoty a princípy vo svojej každodennej práci – s osobným vkladom a zanietením. Choďte príkladom.

Ďakujeme vám za to, že sa neustále zúčastňujete na písaní úspešného príbehu spoločnosti Sika.

 

Zákazník je vždy na prvom mieste

Naším cieľom je poskytovanie a udržiavanie najvyšších štandardovkvality s ohľadom na naše produkty a služby. Náš záväzok k inováciámnám umožňuje uspokojiť nielen súčasné nároky, ale aj predvídať budúceočakávania. Všetky riešenia spoločnosti Sika sú navrhnuté s dôrazom naúspech nášho zákazníka. Snažíme sa budovať skôr dlhodobé a vzájomneprospešné vzťahy, ako by sme sa mali sústrediť na krátkodobé činnosti.Tento postoj je zdôraznený v našom koncernovom slogane: Building Trust (Budovanie dôvery).

Sme hrdí a vďační, že náš záväzok pri plnení stratégie a každodennýchúloh viedol k tomu, aby sa Sika trojuholník, naše 100 rokov staré logo, stalo synonymom pre výkon, kvalitu, spoľahlivosť a servis po celom svete.

 

Obrázok: Dlhá história spoločnosti Sika v oblasti inovácií viedla k bezkonkurenčnému úspechu, keď sa stala uznávaným globálnym technologickým lídrom na mnohých trhoch

Odvaha inovovať

Úspech a povesť spoločnosti Sika je založená na jej dlhoročnej tradícii v inováciách. Preto základom nášho podnikania je riadenie inovácií a zameranie sa na ustavičný vývoj kvalitných produktov a ponúknutie najlepšieho riešenia pre našich zákazníkov. Sika má zavedený Product Creation Process so silným zameraním sa na neustály vývoj nových produktov, systémova riešení pre lepenie, tmelenie, tlmenie, zosilňovanie a ochranu v nami stanovených cieľových oblastiach.

Investovaním do našich zavedených technologických centier a laboratórií po celom svete profitujeme z našej celosvetovej siete partnerov, dodávateľov a vedcov, a súčasne plníme svoj sľub byť blízko k zákazníkom na celom svete.

 Trvalo udržateľný rozvoj & bezúhonnosť

Sika má dlhodobú perspektívu na rozvoj podnikania a jedná s rešpektoma zodpovednosťou voči svojim zákazníkom, akcionárom a zamestnancom.Dôrazne sa zameriavame na bezpečnosť, kvalitu, životné prostredie, férové jednanie, sociálnu angažovanosť, zodpovedný rast a vytváranie hodnôt.

Trvalo udržateľný rozvoj je základnou súčasťou inovácií našej spoločnosti. Pre budovy, ako aj pre priemyselné použitie si kladieme za cieľ zvýšenietrvácnosti a zlepšenie ako energetickej tak aj materiálovej efektivity. Vynakladáme všetko úsilie, aby Sika prispela k zníženiu spotreby zdrojov ato ako v rámci spoločnosti, tak aj pre partnerov, ktorí dôverujú produktomspoločnosti Sika. Naše iniciatívy a pokrok sú organizované pomocou Global Reporting Initiative.

Kids at Project Inspire Tanzania
Obrázok: Sika Tanzania podporuje „Projekt Inspire“, iniciatívu zameranú na otváranie kariérnych možností pre mladšie generácie

V rámci tohto všetkého spoločnosť Sika stavia bezpečnosť na prvémiesto. Pohoda a zdravie zamestnancov a partnerov je nevyhnutným predpokladom nášho úspechu. Vytvorenie bezpečných pracovných podmienok je vždy najväčšou prioritou.

Podporujeme hospodársky, sociálny a environmentálny vývoj vo všetkýchkrajinách a spoločenstvách, v ktorých pôsobíme. ProstredníctvomProgramu spoločnosti Sika na podporu spoločenstiev ("Sika sa stará") a príslušnej dobrovoľníckej činnosti aktívne podporujeme sociálne avzdelávacie projekty v miestnych komunitách. Ako člen iniciatívy OSN snázvom Global Compact sme prijali záväzok v oblasti globálneho trvaloudržateľného rozvoja.

Sika neakceptuje kompromisy v oblasti hodnôt a pre našu prácu platiavysoké etické štandardy. Etický kódex "Code of Conduct" spoločnosti Sikadefinuje hodnoty a pravidlá správania našej spoločnosti a všetkých jejzamestnancov.

Employees from Sika Chile
Obrázok: Sika Chile, Tým Contrustion

Dôvera & rešpekt

Veríme v kompetenciu a podnikateľského ducha našich zamestnancov. Podporujeme pracovné vzťahy založené na dôvere a rešpekte a právomoci nie sú udeľované iba formálne. Zamestnanci Sika pracujú v úzkejspolupráci s ostatnými zamestnancami a so zákazníkmi, dodávateľmi a zainteresovanými stranami.

Pracovné prostredie je inšpiratívne a podporujeme našich zamestnancov, aby prichádzali s novými nápadmi a myšlienkami. Delegujeme rozhodnutia a zodpovednosti podľa úrovne odbornej spôsobilosti.

Kladieme si za cieľ zaviesť organizačné jednotky, ktoré sú decentralizované, najviac ako je to možné, a stanoviť plochú organizačnú štruktúru so širokým rozpätím kontroly. Na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov kladieme vysoký dôraz. Spoločnosť Sika si dáva za cieľ pripravovať a rozvíjať budúcich vedúcich pracovníkov, ktorých si vyberá z interných kandidátov spoločnosti.

 

Riadenie pomocou výsledkov

Usilujeme sa o úspech a Sika je hrdá na neustále dosahovanie vynikajúcich výsledkov a získavanie nových trhov. Sledujeme víziu a ciele, na ktoré sa vytrvalo a dlhodobo zameriavame.

V spoločnosti Sika veríme v individuálnu zodpovednosť. Funkcie a projekty sú jednoznačne pridelené. Zodpovednosť za celkový zisk a stratu nesie generálny riaditeľ.

Sika má transparentné kritériá finančnej výkonnosti v nadväznosti na definovanú stratégiu. Hodnotenie výkonnosti je založené na podiele na trhu, raste tržieb, ziskovosti a efektívnosti kapitálu.