Ekonomický rozmer

Team Work

Finančná stabilita a dlhodobá ziskovosť zabezpečujú, že Sika zostane spoľahlivým partnerom s pridanou hodnotou pre všetky zúčastnené strany, teraz aj v budúcnosti. Sika predstavuje dôležité základné kamene na udržanie globálneho vedúceho postavenia v oblasti technológií a prenikania na trh, od návrhu a výstavby až po renováciu. Vyhodnotením ekonomických dopadov, rizík a príležitostí vyplývajúcich z investícií do aktív a inovácií sa spoločnosť Sika snaží zamerať na najsľubnejšie príležitosti, ktoré svojim zákazníkom prinášajú optimalizovanú hodnotu vo forme trvalých riešení, a vytvárajú výnosy, z ktorých majú úžitok akcionári.

Hospodárske zdravie ďalej umožňuje spoločnosti Sika zdieľať hodnotu vytvorenú so svojimi rôznymi zúčastnenými stranami, byť spoľahlivým zamestnávateľom, atraktívnou dlhodobou investičnou príležitosťou, zodpovedným daňovým poplatníkom a dobrým občanom spoločnosti a pomáhať spoločenstvám prekvitať. Vytváranie ekonomickej hodnoty nakoniec pomáha zlepšovať hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky spoločnosti Sika a jej zúčastnených strán, a preto je aspektom vysokej dôležitosti.

Enviromentálny rozmer

Počas všetkých obchodných aktivít sa spoločnosť Sika dôrazne zameriava na bezpečnosť, kvalitu, zodpovedný rast a tvorbu hodnoty. Sika deleguje zodpovednosť za dodržiavanie životného prostredia na prevádzkové dcérske spoločnosti. Všetci udržiavajú systém riadenia podľa normy ISO 14001, ktorý zahŕňa dodržiavanie právnych predpisov a mechanizmus zabezpečenia súladu s vnútornými a vonkajšími kontrolami.

Sociálny rozmer

Social Responsibility

Sociálna zodpovednosť

Sociálne, ekonomické a environmentálne otázky spolu úzko súvisia a sociálna zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou úspechu. Sika si je vedomá svojich záväzkov a aktívne sa zapája do projektov trvalo udržateľného a humanitárneho rozvoja, buď ako člen medzinárodných organizácií, alebo priamo na mieste. Spoločenské zapojenie spoločnosti Sika zahŕňa aj sponzorstvo organizácií a iniciatív v oblasti vedy, kultúry a športu.

Library Project China

Zapojenie spoločenstva

Sika chce udržiavať miestne komunity, aby pomohla ľuďom pomáhať si. Oblasti činnosti sú:

  • budovy a infraštruktúra pre sociálne a ekologické projekty
  • vzdelávanie, pokiaľ ide o povolania v stavebníctve
  • projekty ekologickej vody nepriamo korelujúce s oblasťou hydroizolácie Sika


Hľavnými cieľmi sú okrem iného podpora komunít pri rozvoji infraštruktúry pre sociálne projekty, podpora odbornej prípravy v stavebných profesiách a remeslách a poskytovanie mimoriadnej pomoci regiónom postihnutých katastrofou.