06/06/2023

V auguste 2020 Európska únia schválila nové nariadenie REACH o používaní výrobkov obsahujúcich viac ako 0,1 % monomérnych diizokyanátov. Tieto nové pravidlá sa vzťahujú na výrobky, ako sú polyuretánové lepidlá, tmely, nátery alebo spreje, ktoré sa používajú v priemyselnej výrobe a stavebníctve.

Ako vás toto nariadenie ovplyvní?

Cieľom nariadenia je obmedziť používanie výrobkov obsahujúcich diizokyanáty a zamerať sa na ochranu zdravia a zníženie zdravotných rizík pri aplikácii pre pracovníkov používajúcich výrobky obsahujúce diizokyanáty. Nariadenie REACH sa uplatňuje bez ohľadu na použité označenie.

Od 24. augusta 2023 musia všetci profesionáli a priemyselní používatelia pred použitím týchto výrobkov absolvovať školenie. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci a pracovníci boli primerane vyškolení. Ak ste distribútor, je nevyhnutné, aby ste informácie, ktoré spoločnosť Sika zdieľa, odovzdali svojim zákazníkom. Upozorňujeme, že nariadenie sa vzťahuje aj na niektoré polyuretánové výrobky Sika, ako sú lepidlá a tmely Sikaflex®, SikaTack®, SikaBond® alebo nátery Sikafloor®, Sikalastic®.

Ohľadne potrebného školenia kontaktujte svojho bezpečnostného technika alebo pracovnú zdravotnú službu. 

Ako rozpoznať tieto produkty/látky?

Na obaloch týchto výrobkov je uvedené upozornenie "Od 24. augusta 2023 sa na priemyselné alebo profesionálne použitie vyžaduje príslušné školenie." Tieto informácie sú uvedené aj v karte bezpečnostných údajov výrobku v kapitole 2.2 a v produktovom liste.

Obrázok: Značenie na etikete
Obrázok: Karta bezpečnostných údajov